microE04- ورزش و اضطراب‎

microE04- ورزش و اضطراب‎

سلام رفقا، به میکرو‌اپیزود چهارم از پادکست گوزن، خوش اومدین. من سهیل اشراق هستم، میزبان شما و گوینده‌ی این برنامه؛ اینجا هم پادکست گوزنه، جایی که توش قراره پازل شخصیت رو با شما حل کنم. در این مسیر قصد دارم

microE03- کانابیس و درمان افسردگی و اضطراب‎

microE03- کانابیس و درمان افسردگی و اضطراب‎

سلام رفقا، به میکرو‌اپیزود سوم از پادکست گوزن، خوش اومدین. من سهیل اشراق هستم، میزبان شما و گوینده‌ی این برنامه؛ اینجا هم پادکست گوزنه، جایی که توش قراره پازل شخصیت رو با شما حل کنم. تو این مسیر قصد دارم

microE02- چهره‌ی مردانه، حمایت والدین

microE02- چهره‌ی مردانه، حمایت والدین

سلام رفقا، به میکرو‌اپیزود دوم از پادکست گوزن، خوش اومدین. من سهیل اشراق هستم، میزبان شما و گوینده‌ی این برنامه؛ اینجا هم پادکست گوزنه، جایی که توش قراره پازل شخصیت رو با شما حل کنم. تو این مسیر قصد دارم

microE01- لمس فیزیکی، بهزیستی روانی و دلبستگی اجتنابی

microE01- لمس فیزیکی، بهزیستی روانی و دلبستگی اجتنابی

سلام رفقا، به میکرو‌اپیزود اول از پادکست گوزن، خوش اومدین. من سهیل اشراق هستم، میزبان شما و گوینده‌ی این برنامه؛ اینجا هم پادکست گوزنه، جایی که توش قراره پازل شخصیت رو با شما حل کنم. برای رسیدن به این مقصود