مرور کتاب شناخت طبیعت انسان از آلفرد آدلر

مرور کتاب شناخت طبیعت انسان از آلفرد آدلر

احساس تعاون تنها معیاری است که به کمک آن می‌توانیم پدیده‌ی زندگی روانی را به‌طور مؤثری ارزیابی کنیم. وقتی می‌فهمیم که فرد چگونه در مقابل جامعه می‌ایستد، چگونه همنوع‌جویی خود را بیان می‌کند و چگونه موجودیت خود را مثمر ثمر