مرور کتاب وضعیت آخر از توماس هریس

مرور کتاب وضعیت آخر از توماس هریس

یک «رفتار متقابل» عبارت است از انگیزه‌ای از طرف یک شخص و پاسخی بر آن انگیزه از طرف شخص دیگر، به‌طوری که آن پاسخ به نوبه‌ی خود انگیزه‌ای برای شخص اول می‌شود تا به آن پاسخ دهد. هدف از تجزیه