مرور کتاب عادت‌های اتمی از جیمز کلیر

مرور کتاب عادت‌های اتمی از جیمز کلیر

 وقتی می‌پندارم که هیچ‌چیز به من کمک نمی‌کند، به سنگ‌تراشی می‌نگرم که پتک را روی سنگ فرود می‌آورد؛ شاید صدبار ضربه بزند بدون اینکه تَرکی روی آن ظاهر شود. با این حال با صدویکمین ضربه است که سنگ به دو